Rechten van de kandidaten

1.Het bureau waarborgt de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en zal de gegevens enkel gebruiken met toestemming en in het belang van de kandidaat in het kader van zijn professionele herinschakeling. Iedere kandidaat heeft bij de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

2.Het bureau verbindt zich ertoe onder geen beding enige vergoeding van de kandidaat te ontvangen; alle kosten verbonden aan de opdracht vallen ten laste van de opdrachtgever en het bureau.

3.Het bureau verbindt zich ertoe noch de aanwervingbeslissing, noch de onderhandelingen daaromtrent te beïnvloeden.

4.Het bureau waarborgt alle verstrekte inlichtingen op vertrouwelijke wijze te behandelen. Informatie omtrent een kandidaat kan slechts aan derden worden doorgegeven na uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat.

5.Het bureau aanvaardt slechts opdrachten voor vacatures die bestaan of op voorzienbare termijn zullen ontstaan.

6.De medewerking van de kandidaten moet berusten op overleg en vrijwilligheid.

7.De wervings- en selectieprocedure moet binnen een redelijke termijn verlopen. Het bureau wijst de opdrachtgever hierbij op zijn verplichtingen zoals bedoeld in artikel 9 van de CAO nr. 38 (“de sollicitanten die beantwoorden aan de in de werkaanbieding vermelde functie-eisen maar wier sollicitatie niet werd weerhouden, worden door de werkgever binnen een redelijke termijn van de ten aanzien van hen genomen beslissing op de hoogte gebracht”.

8.Het bureau geeft aan de kandidaten een duidelijk beeld van zijn diensten en werkingsmodaliteiten en stelt hen in kennis van de gedragscode. Het verduidelijkt de doelstellingen, methoden en de context van de tussenkomst.

9.Het verstrekt aan de kandidaten voldoende informatie over de openstaande arbeidsplaats; aldus worden uitdrukkelijk vermeld:
de naam en de aard van de functie en de functievereisten
de naam, het adres en het werkdomein van de opdrachtgever.
de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon
de bijzondere arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden
de aard, de duur en het verloop van de wervings- en selectieprocedure
de uiterste sollicitatiedatum
desgevallend, de afname van psychologische en/of medische onderzoeken
desgevallend, de bedoeling een wervingsreserve aan te leggen

10.Er worden geen referenties en gegevens gevraagd bij de huidige of vroegere werkgever zonder uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat.

11.Het bureau verbindt zich ertoe om alle kandidaten binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte te brengen van de resultaten van de wervings- en selectieprocedure. In geval van afwijzing van de kandidaat vermeldt het bureau uitdrukkelijk de redenen hiervan.

12.De overlegging van gezegelde en eensluidend verklaarde afschriften van diploma’s, getuigschriften, attesten en andere stukken mogen door het bureau pas gevraagd worden na afloop van de selectieprocedure.

13.Indien de selectieprocedure een productieve praktische proef omvat, mag deze proef niet langer duren dan nodig om de bekwaamheid van de kandidaat te onderzoeken.

v. 01/2013

 

Katz on Facebook Linked In profile Katz on Twitter Katz on Google+ Katz on Pinterest


Telefonisch bereikbaar:
maandag tot donderdag doorlopend van 08:00u tot 17:00u
vrijdag van 08:00u tot 12:00u